Predstavujeme Vám prístup, ktorý prináša výsledky.

team

H2O.Leadership

TIMAN a HEART2BUSINESS sa spojili a s hrdosťou predstavujú H2O.LEADERSHIP program, ktorý prináša výsledky.

Vieme, že veci sa dajú pomerne ľahko zmeniť k lepšiemu, len to chce to správne nasmerovanie.

Viac
team

H2O.Coach

Ak chceme rozumieť iným, potrebujeme rozumieť najprv sami sebe.

Poznáme skratku k lepšiemu sebapoznaniu prostredníctvom objektívneho HRV (Heart Rate Variability) merania svojho talentu a potenciálu.

Viac
team

H2O.Training

Komunikačné zručnosti.

Asertivita a riešenie konfliktov.

Prezentačné zručnosti.

Tímová spolupráca.

Riešenie konfliktov.

Časový manažment.

Stres manažment.

Viac
team

H2O.Assessment

Naša metodika H2O.Assessment poskytuje komplexný obraz o účastníkoch z viacerých strán. Je kombináciou pozorovania účastníkov počas skupinových a individuálnych modelových situácií, ako aj vybraných psychodiagnostických metód.

Viac
team

H2O.Leadership

TIMAN a HEART2BUSINESS sa spojili a s hrdosťou predstavujú H2O.LEADERSHIP program, ktorý prináša výsledky.

Vieme, že veci sa dajú pomerne ľahko zmeniť k lepšiemu, len to chce to správne nasmerovanie.

Viac

H2O.Leadership

TIMAN a HEART2BUSINESS sa spojili a s hrdosťou predstavujú H2O.LEADERSHIP program, ktorý prináša výsledky.

PREČO JE TO DÔLEŽITé?

Pretože stále častejšie stretávame vo firmách unavených ľudí, ktorí sú presvedčení, že veci idú k horšiemu.

Pretože neustále počúvame sťažnosti zo strany manažérov, že nemajú čas na svojich ľudí.

Pretože mnoho manažérov argumentuje, že čo ja s tým môžem urobiť, to hovorte mojim šéfom.

Pretože vieme, že veci sa dajú pomerne ľahko zmeniť k lepšiemu, len to chce to správne nasmerovanie a koncentrované úsilie lídrov v organizácii.

O ČO NÁM IDE:

Aby mal líder jasnú víziu a vedel ju pretaviť do akcií.

Aby si dokázal získať dôveru.

Aby dal priestor vyniknúť talentom každého zamestnanca.

Aby vytvoril prostredie, kde je človek na prvom mieste.

Aby prekonával prekážky v sebe a tým zdolával prekážky v okolí.

ČO ZNAMENÁ SKRATKA H2O.LEADERSHIP?

H2O ako skratka Heart to Organizations znamená, že nastavujeme organizácie tak, aby fungovali na pochopení ľudskej podstaty a nie na zavádzajúcich princípoch a presvedčeniach.
Sériou cielených krokov pomáhame lídrom nájsť cestu k svojmu srdcu (k sebe samému) a k srdciam svojich ľudí.

H2O ako skratka pre vodu.

Voda si svoju cestu vždy nájde. Aj líder by mal vedieť, kam smeruje a ako prekoná prekážky, aby sa k svojmu cieľu dostal. Učíme lídrov prekonávať prekážky.

Voda je nevyhnutná pre život tak, ako zamestnanci pre firmu. A tak sa k nim treba aj správať.

Voda dokáže ničiť. Aj nesprávne nastavené princípy fungovania organizácií dokážu zničiť dôveru, kreativitu, chuť, či náladu ľudí v organizáciách.

Z ČOHO POZOSTÁVA H2O.LEADERSHIP?

Systematický ročný program, ktorý prebieha priamo u vás, na vašom pracovisku a je súčasťou bežného života firmy. Dôležitou podmienkou je, aby bol súčasťou procesu top a stredný manažment.

H2O Modul tvorí 12 stretnutí / 1x mesačne sa stretávame s manažmentom v pravidelných časoch.

1x mesačne sú témou stretnutia manažmentu výlučne ľudia (srdcia), nie čísla a ukazovatele.

Stretnutie vždy prebieha kombináciou aktivity, vysvetlenia si princípu a porovnania si optimálneho scenára fungovania a toho, čím dnes vo firme žijeme a ako to robíme. Kouč kladie tie správne otázky a necháva skupinu, nech si ich sama zodpovie.

Výsledkom každého stretnutia je zmena prístupu, nový návyk, nová rutina. Nie veľké organizačné opatrenia ale malé kroky, ktorými každý líder začína pomaličky meniť pravidlá hry a fungovania.

„Ak chceme rozumieť iným, potrebujeme rozumieť najprv sami sebe. “

Kontaktujte nás

V rámci H2O.LEADERSHIP prinášame do biznis sveta viac človečiny. Aj preto vám našu metodiku, skúsenosti aj dosiahnuté výsledky radi bližšie predstavíme osobne.

team

H2O.Coach

Ak chceme rozumieť iným, potrebujeme rozumieť najprv sami sebe.

Poznáme skratku k lepšiemu sebapoznaniu prostredníctvom objektívneho HRV (Heart Rate Variability) merania svojho talentu a potenciálu.

Viac

H2O.Coach

H2O.coaching rešpektuje to, že odpovede na svoje vlastné témy, otázky a problémy má každý z nás, len nie vždy sú nášmu vedomiu prístupné. H2O.coaching pomáha nájsť cestu k týmto odpovediam.

V koučingu je hlavným hrdinom koučovaný.

Kouč vystupuje v roli jeho sprievodcu. Vytvára priestor zamyslieť sa koučovanému nad jeho prácou a správaním, konaním a vystupovaním. Koučovaný si sám hľadá riešenia, ako robiť veci lepšie a efektívnejšie, s lepším výsledkom. A naozaj sa mu ich darí aj objavovať a hľadať v sebe vôľu tieto riešenia aj prenášať do praxe.

Naši kouči majú potrebné certifikácie, skúsenosti a ten správny prístup ku klientovi.

Priebeh koučingu:

Krok 1: Zoznámenie sa s podmienkami a situáciou

Ešte pred samotným koučingom potrebuje kouč spoznať náplň práce manažéra, jeho zodpovednosti a kompetencie, požadované zručnosti a spresniť si tak cieľ koučingu so zadávateľom. Tu si aj spoločne definujeme, či je koučing ten správny nástroj, alebo odporučíme mentoring, či psychologické poradenstvo.

Krok 2: Spoločné stretnutie kouča a koučovaného v rozsahu cca 1 hod.

Úvodné stretnutie slúži na vybudovanie dôvery, vyjasnenie spôsobu koučingu a cieľov.

Krok 3: Koučovací rozhovor a akčný plán zmeny

 • počas rozhovoru naši kouči využívajú techniku cieleného kladenia otázok a rôzne koučovacie techniky
 • výstupom rozhovoru je akčný plán zmeny, kedy si koučovaný za pomoci kouča vypracuje vlastný plán zmeny v oblasti, v ktorej sa chce rozvíjať, naplánuje si konkrétne kroky a určí si spôsob ich realizácie a kontroly

Krok 4: Realizácia akčného plánu

koučovaný sa snaží v každodennej praxi realizovať naplánované zmeny správania a dosahovať lepšie výsledky

team

H2O.Training

Komunikačné zručnosti.

Asertivita a riešenie konfliktov.

Prezentačné zručnosti.

Tímová spolupráca.

Riešenie konfliktov.

Časový manažment.

Stres manažment.

Viac

H2O.Training

PREČO JE TO DÔLEŽITé?

Pretože sa neustále potrebujeme prispôsobovať zmenám a meniacim sa podmienkam.

Pretože neustále chceme mať schopných zamestnancov, ktorí kompetentne vykonávajú svoju prácu a sme tak konkurencie-schopní.

Pretože je ešte stále množstvo neobjaveného potenciálu v našich zamestnancoch, ktorý chceme v nich podporiť a rozvinúť.

Pretože vieme, že všetci chceme byť dnes lepší ako sme boli včera a zajtra ešte lepší ako dnes.

O ČO NÁM IDE:

Aby mali účastníci tréningu chuť učiť sa cestou vlastného sebauvedomenia, nachádzaním vlastných ciest a spôsobov rozvoja.

Aby si dokázali vzájomne nastaviť zrkadlo a učiť sa z feedbacku.

Aby sami v sebe objavovali svoje talenty a silné stránky, na ktorých môžu pracovať.

Aby na tréningu spoluvytvárali prostredie, kde sa môžu spoločne učiť, robiť chyby, zdieľať skúsenosti a vzájomne sa inšpirovať.

Aby dobrovoľne a iniciatívne vstupovali do zóny učenia, mimo svoju komfortnú zónu, a tak posúvali svoje hranice pri zvládaní prekážok v praxi.

Náš prístup

1. AUTENTICITA pomáhame účastníkom lepšie sa spoznať a vedome si pomenovať svoj rukopis - v čom je kto jedinečný, na čom mám stavať, čo ho charakterizuje.

2. POMÁHAME VYUŽÍVAŤ SILNÉ STRÁNKY A TALENTY hľadáme spôsoby a cesty, ako môžu účastníci využiť práve to, v čom sú dobrí v každodennej praxi.

3. POCIT PSYCHOLOGICKÉHO BEZPEČIA v rámci tréningu vytvárame prostredie, v ktorom sa účastníci môžu učiť a neboja sa robiť chyby.

4. VYSTÚPENIE Z KOMFORTNEJ ZÓNY učenie sa dá dosiahnuť len vystúpením z tejto zóny.

5. ZMENA MYSLENIA SA DÁ DOSIHANUŤ AJ ZMENOU SPRÁVANIA pod návykmi rozumieme systém malých krokov, zmien, ktoré pravidelne robíme a postupne vedú aj k zmene myslenia a osvojeniu si nových zručností, ktoré sme doteraz nevlastnili.

6. SPÄTNÁ VÄZBA učíme sa aj od druhých, vzájomná spätná väzba medzi účastníkmi a lektorom.

Aké tréningy poskytujeme?

 • Komunikačné zručnosti.
 • Asertivita a riešenie konfliktov.
 • Prezentačné zručnosti.
 • Tímová spolupráca.
 • Riešenie konfliktov.
 • Časový manažment.
 • Stres manažment.
 • Sebarozvojový tréning.
 • Rozvoj kreativity.
 • Obchodné zručnosti.
 • Vyjednávacie techniky a princípy persuázie.
 • Riešenie problémov a rozhodovanie.
 • Teambuilding – outdoor a indoor.
 • Stratégia riedenia a rozvoja ľudských zdrojov.
 • Výber zamestnancov.

Komu sú tréningy určené?

Zamestnancom spoločnosti bez ohľadu na oddelenie, na ktorom pracujú.

Obchodníkom a nákupcom.

Pracovným tímom.

HR zamestnancom.


V rámci našich tréningov učíme ľudí preberať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a rozvoj.

Učíme ich samostatnosti a nezávislosti.

Pomáhame im k lepšiemu sebapoznaniu a vedieme ich tak k akceptácií seba samých so silnými stránkami ako aj vlastnými „tieňmi“.

team

H2O.Assessment

Naša metodika H2O.Assessment poskytuje komplexný obraz o účastníkoch z viacerých strán. Je kombináciou pozorovania účastníkov počas skupinových a individuálnych modelových situácií, ako aj vybraných psychodiagnostických metód.

Viac

H2O.Assessment

 • Naša metodika H2O.Assessment poskytuje komplexný obraz o účastníkoch z viacerých strán. Je kombináciou pozorovania účastníkov počas vlastných skupinových a individuálnych modelových situácií, ako aj  vybraných psychodiagnostických metód. Skúseným pozorovateľom tak poskytnú obraz o osobnostných, manažérskych a interpersonálnych kvalitách, ako aj nevyužívanom potenciáli zamestnanca.
 • S čim sa počas H2O.Assessment stretnete?

  Profesionálny tím hodnotiteľov.

  Individuálne modelové situácie.

  One – to – One situácie.

  Skupinové modelové situácie.

  Testy inteligencie.

  Osobnostné dotazníky.

  H2O.Assessment

  Jedna z najspoľahlivejších metód pre výber kandidátov na danú pozíciu vychádzajúca z princípu „Ak máš nejaké zručnosti, tak nám ich ukáž“.

  Prečo je dôležité vyberať kandidátov metódou H2O.Assessment?

  • Detailne preveríte schopnosti a zručnosti vašich kandidátov.
  • Identifikujete silné stránky a možné slabiny.
  • Máte možnosť porovnať jednotlivé výkony kandidátov.
  • Lepšie 1x vidieť ako 100x čítať v CV.
  • Objektívnejšia metóda ako pohovor.
  • Zvyšuje pravdepodobnosť úspešného výberu.
  • Získate komplexný pohľad na kandidáta, ktorý vám pomôže sa rozhodnúť.
  • Ušetríte čas aj peniaze.

  PREČO JE DÔLEŽITÉ H2O.Assessment PRE SVOJICH ZAMESTNANCOV?

  • Získate prehľad o silných a slabých stránkach účastníkov.
  • Pomôže vám to vytvoriť efektívny rozvojový plán.
  • Pomôže vám posúdiť a zhodnotiť už existujúce rozvojové plány.
  • Zvyšuje motiváciu účastníkov na vlastnom rozvoji.
  • Podporí účastníkov k prevzatiu zodpovednosti za svoj rozvoj.
  • Investujete svoje financie z ohľadom na individualitu zamestnancov.

  H2O.PROFILE

  • Výstupom metodiky je H2O.profile. Je to viacstranový osobnostný profil vychádzajúci z princípov H2O prístupu. Od bežného profilu, ktorý je kombináciou výstupov z pozorovania v modelových situáciách a psychologickej diagnostiky sa H2O.profile líši zameraním na 3 univerzálne talenty, ktorých kombináciou disponuje každý z nás. Ide o talenty ACT (konať), THINK (myslieť) a FEEL (cítiť). Do akej miery sú jednotlivé talenty rozvinuté je u každého človeka individuálne. Pomer týchto talentov podmieňuje naše správanie v rôznorodých situáciách. Prostredníctvom H2O.profilu je možné identifikovať jednotlivé talenty v konkrétnych kompetenciách a tým presnejšie odhaliť silné stránky a stanoviť následný rozvoj účastníka.

  Princípy H2O.PROFILE

  • Autenticita Pomáhame vám lepšie sa spoznať a vedome si pomenovať svoj rukopis - v čom som jedinečný, na čom mám stavať, čo ma charakterizuje, aký vlastne som ?
  • Silné stránky a talenty Je efektívnejšie využívať a posilňovať svoje silné stránky a talenty, ako rozvíjať svoje slabé miesta. Hľadáme spôsoby a cesty, ako môžete využiť práve to, v čom ste dobrý v každodennej praxi.
  • Pocit psychologického bezpečia je nevyhnutný pre učenie – Nakoľko pracujeme s citlivými informáciami je pre nás dôležité aby ste sa cítili bezpečne, preto sa snažíme budovať vzájomnú dôveru, partnerstvo a hľadať spôsoby ako existovať vo firme tak aby ste mali priestor rozvinúť svoj potenciál a talenty. Zároveň dbáme na ochranu vášho súkromia a profesionálnu interpretáciu vašich výsledkov.
  • Učenie sa dá dosiahnuť len vystúpením zo zóny komfortu - Formálny rozvoj (tréning, koučing a pod.) tvorí len zlomok celkového rozvoja. Pri odporúčaniach sa pozrieme na to, cez aké dennodenné situácie a výzvy sa viete učiť najviac.
  • Zmena myslenia sa dá dosiahnuť zmenou návykov - Pod návykmi rozumieme systém malých krokov, zmien, ktoré pravidelne robíme a postupne vedú aj k zmene správania a osvojeniu si nových zručností, ktoré sme doteraz nevlastnili.
  • Spätná väzba je silným prvkom v procese učenia sa - Neoddeliteľnou súčasťou profilu je spätná väzba s Timan koučom, ktorý spolu s vami prejde podrobne výsledky a vysvetlí vám jednotlivé výstupy na konkrétnych prejavov správania.

  Kontaktujte nás