AUTONOM TALENT®

Zapáliť sa namiesto vyhorieť!

Úspešní ľudia veľmi dobre poznajú svoje talenty a potenciál ale aj oblasti vhodné na osobnostný rozvoj. Sú schopní vytvoriť rovnováhu medzi výkonom a následnou regeneráciou, vhodne čeliť výzvam, bez prekročenia svojich osobných možností. Cieľom projektu AT je poskytnúť vám podklady pre dôkladné porozumenie vlastných vzorcov správania a ozrejmiť vám váš fyzický a psychický výkonový potenciál.

AUTONOM TALENT® je metodika založená na jedinečnej technológii biologickej diagnostiky človeka. Prostredníctvom 24 – hodinového merania variability srdcovej frekvencie alebo HRV (z angl. Heart Rate Variability), poskytuje analýzu fyziologického a psychologického profilu jednotlivca ako aj jeho silné osobnostné stránky – talenty.

AUTONOM TALENT® je určený zamestnancom, ktorí majú vysoké pracovné nasadenie a priamu zodpovednosť za strategické ciele – manažment, obchodné tímy, projektové tímy, resp. pracujú v službách a sú v úzkom kontakte so zákazníkom. Leták si môžete stiahnuť tu.

Výstupy z merania umožňujú objektívne identifikovať:
– mieru stresu,
– úroveň výkonu,
– schopnosť psychickej a fyzickej regenerácie,
– silné stránky osobnosti, využiteľné pre dosiahnutie úspechu v práci a každodennom živote.

AUTONOM TALENT®  je založený na troch pilieroch: Merať. Rozvíjať. Udržať.

Merať. Prvým krokom je objektívne zhodnotenie súčasného stavu klienta na základe 24-hodinového merania variability srdcovej frekvencie – HRV. Meranie pokrýva celý deň – pracovné aktivity, voľnočasové aktivity, šport, čas s rodinou a spánok. Moderná technológia malého EKG zariadenia (holter) poskytuje voľnosť pohybu počas všetkých spomenutých aktivít. Klient si vedie osobný záznam aktivít počas merania. Tím AUTONOM TALENT® následne zrealizuje analýzu a pripraví komplexnú správu z merania, ktorá je vstupom do ďalších krokov.

Rozvíjať. V druhom kroku počas individuálnej spätnej väzby v rozsahu 60 min. s profesionálnym AUTONOM TALENT® koučom vysvetľujeme výsledné parametre a diagramy, ktoré ukazujú stav aktuálneho fyzického a psychického výkonu klienta a jeho schopnosti regenerovať. Profil talentov ukazuje tri základné profesionálne talenty s ich špecifickými kompetenciami. AUTONOM TALENT® kouč interpretuje výsledky klientovi s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť fyzického a psychického výkonu a rozvoj talentov.

Udržať. V treťom kroku, na základe stavu schopnosti výkonu a regenerácie a profilu talentov klienta podporíme v implementácii cielených intervencií na individuálnej alebo organizačnej úrovni. Slúži na to koučing, workshopy a tréningy.  Náš koučing a rozvojové programy/tréningy vedú skúsení experti z nasledovných oblastí: biznis poradenstvo, manažment, ľudské zdroje, psychológia, šport, nutričné poradenstvo.

AUTONOM TALENT® je vedecky overená metóda, ktorú v roku 1996 začala riešiť pracovná skupina v zložení European Society of Cardiology, the North American Society of Pacing Electrophysiology v spolupráci s Queensland University of Technology (QUT).

AUTONOM TALENT® tu je od roku 2006, vyskúšalo si ho viac ako 5000 účastníkov v rámci 100 úspešných projektov, ktoré priniesli preukázateľné výsledky s vysokou pridanou hodnotou.

REFERENCIE

Referencie AUTONOM TALENT®